Usługi

Poniżej przedstawiamy pełną paletę usług świadczonych przez naszą firmę. Wszystkie poniżej przedstawione metody, mogą być zastosowane osobno jak i wspólnie, co umożliwia lepszą weryfikację uzyskanych danych.

Geologia inżynierska i geotechnika

 • Określanie warunków geologicznych, geologiczno-inżynierskich wydobywania kopalin.
 • Określanie warunków geotechnicznych (skały luźne i zwięzłe) dla posadowienia obiektów budowlanych.

Nasza firma wykonuje badania terenowe w pełnym zakresie, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz urządzeń do badań laboratoryjnych (edometry, aparat do jednoosiowego ściskania oraz rozciągania próbek gruntu, aparat Proctora, przyrząd do oznaczania CBR)

Analizy warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych

 • ocena jakości wód, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz określenia warunków ich migracji oraz dobór optymalnej metody zabezpieczania wód przed zanieczyszczeniem,
 • ocena i profilaktyka zagrożeń wodnych w kopalniach,
 • ocena zmian warunków hydrogeologicznych związanych z likwidacją kopalń
  i ochrona terenów górniczych przed powstawaniem szkód,
 • ocena zagrożenia powodziowego wraz z koncepcją minimalizacji tych zagrożeń
  (z wykorzystaniem pakietów WMS i SMS).

Badania pod kątem zawartości pierwiastków śladowych

W tym celu wykorzystujemy nowoczesną aparaturę analityczną tj. spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjniej sprzężonej icp-aes jy2000

Kompleksowa charakterystyka jakości węgla

 • kompleksowe rozpoznawanie jakości węgla w złożu zgodnie z krajowymi
  i międzynarodowymi standardami,
 • diagnostyka petrograficzna procesu jakości węgla,
 • określenie przydatności węgla do różnych kierunków użytkowania w kraju i za granicą,
 • badania rozpoznawania złóż dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego,
 • wyznaczanie kierunków zmienności jakości węgla w złożu, rejonie wydobywczym, oddziale.

Badania geofizyczne

 Badania magnetyczne - za pomocą magnetometru możliwe jest lokalizowanie wszelkich przedmiotów powodujących zmiany w polu magnetycznym. Umożliwia to lokalizowanie murów (ceglanych), pozostałości po wytwarzaniu ceramiki, miejsca pożarów, wszelkich przedmiotów żelaznych (w tym poszukiwania niewypałów).

 Badania elektrooporowe - metoda ta polega na zbieraniu danych z zakresu oporowości gruntu do głębokości 10 metrów. Badania elektrooporowe umożliwiają śledzenie rzeźby podłoża, poszukiwanie wód podziemnych, monitorowanie stanu technicznego zapór i wałów przeciwpowodziowych, wykrywanie i monitorowanie obszarów skażonych. Metoda ta znajduje duże zastosowanie w archeologii zwłaszcza na stanowiskach, w których nakładają się na siebie konstrukcje z różnych okresów, dzięki możliwości precyzyjnego ustalania głębokości penetracji możliwe jest wyróżnienie i oddzielenie od siebie poszczególnych warstw.

 Metoda radarowa:

 •  Zastosowanie inżynierskie: lokalizacja podziemnej infrastruktury technicznej- rurociągów (metalowych, kamionkowych, betonowych, plastykowych), kabli, pozostałości fundamentów, pustek.
 • Transport: badania dróg, nasypów kolejowych, mostów, pasów startowych.
 •  Ochrona środowiska: kartowanie zasięgu skażeń, lokalizacja podziemnych składowisk odpadów.
 •  Badania Geologiczno-Geotechniczne: badania tam ziemnych, tuneli, lokalizacja poziomu wód gruntowych, badania stratygraficzne, badanie struktury osuwisk, lokalizacja pustek wędrujących.
 •  Zastosowanie archeologiczno - konserwatorskie: lokalizacja krypt, grobów, pęknięć murów i reliktów archeologicznych.

Usługi doradcze, wykonawcze, projektowe

Oferujemy także usługi doradcze, wykonawcze oraz projektowe z zakresu:

 • technologii bezodpadowych i systemów czystej produkcji w górnictwie podziemnym,
 • sieci rurociągów podsadzkowych i ich analizy,
 • systemów eksploatacji złóż z wykorzystaniem podsadzania lub doszczelniania pustek poeksploatacyjnych,
 • technologii wypełniania pustek w procesach likwidacji kopalń,
 • podziemnych składowisk odpadów i oceny ich długookresowych oddziaływań na środowisko,
 • migracji zanieczyszczeń w górotworze otaczającym podziemne składowisko odpadów,
 • mieszanin do podsadzania i doszczelniania zrobów i ustalenia optymalnych receptur,
 • instalacji do podsadzania wyrobisk, doszczelniania zrobów zawałowych
  i podziemnego składowania odpadów,
 • procesów zagospodarowania odpadów drobnoziarnistych w podziemnych technologiach górniczych,
 • wypełniania pustek podziemnych za pomocą otworów wiertniczych,
 • procesu stabilizacji i wypełniania pustek podziemnych na obszarach objętych aktywnością górniczą.

Inne usługi

 • badania i pomiary kamerą termowizyjną,
 • ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • ocena stopnia skażenia gleb, gruntów i wód gruntowych,
 • badania odpadów przemysłowych, w tym górniczych (żużle, pyły, szlamy) pod kątem możliwości ich gospodarczego wykorzystania,
 • ocena obecności włókien azbestu w opadzie pyłu,
 • technologia umożliwiająca hydrotermalną syntezę zeolitów z odpadów paleniskowych,
 • badania mineralnych odpadów przemysłowych i określanie kierunków ich utylizacji,
 • badania składu chemicznego, charakterystyka petrograficzna, geochemiczna oraz własności technicznych stałych surowców mineralnych,
 • badania stopnia deterioracji skalnych materiałów budowlanych,
 • cyfrowa analiza obrazu jako narzędzie służące do wyznaczania parametrów przestrzeni porowej skał okruchowych.